Odtlačok
Imprint LEITNER AG: 

Zápis v registri Obchodnej komory Bolzano č.: 00123790214

IČ DPH: IT 00123790214

Výkonný riaditeľ: Anton Seeber 

Zodpovednosť za obsah: LEITNER AG 

Redakcia: Marketing LEITNER AG 

Adresa PEC: leitnerspa@legalmail.it  

Koncepcia, webový dizajn a programovanie: 

Web-crossing GmbH
Eduard Bodem Lane 9
6020 Innsbruck, Tirolsko
Rakúsko
Web: www.web-crossing.com

 
Všeobecné podmienky pre online nákupy na tejto webovej stránke 
Predávajúcim je spoločnosť LEITNER AG so sídlom 39049 Sterzing (Taliansko), Brennerstrasse 34, ďalej len "LEITNER" alebo "predávajúci". 
a kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční online objednávku na webovej stránke www.leitner.com, ďalej len "KUPUJÚCI". 

KUPUJÚCI je identifikovaný údajmi, ktoré zadá do objednávkového formulára a odošle nám. 
Odoslaním tohto objednávkového formulára KUPUJÚCI berie na vedomie a akceptuje všeobecné podmienky predaja. 
  
1.) PRÁVNY ZÁKLAD 

1.1 Ustanovenia medzi spoločnosťou LEITNER a KUPUJÚCIM ako konečným spotrebiteľom na jednej strane sa riadia predpismi o ochrane spotrebiteľa platnými v krajine predávajúceho. 

Ak KUPUJÚCI koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti pod uvedením svojho IČ DPH, uplatňujú sa právne predpisy medzi podnikateľmi. 
  
2.) SUBJEKT 

2.1 Spoločnosť LEITNER ponúka zákazníkovi sortiment produktov prostredníctvom internetu. KUPUJÚCI má možnosť prezrieť si a kúpiť ilustrované články. 
  
3.) PODMIENKY NÁKUPU 

3.1 KUPUJÚCI môže získať prístup k jednotlivým článkom a zakúpiť si ich podľa pokynov na webovej stránke: www.leitner.com v časti "Obchod". 

3.2 Spoločnosť LEITNER si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar, ak sú údaje v objednávkovom formulári nesprávne alebo neúplné. 
  
4.) CENY 

4.1 Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Bude vám účtovaný poplatok za dopravu vo výške 6,-- EUR. 
  
5.) VYKONANIE PRÍKAZU 

5.1 Objednávka predložená zákazníkom spoločnosti LEITNER nie je pre spoločnosť LEITNER záväzná, kým spoločnosť LEITNER neobdrží platbu. 

5.2 Objednávka bude podľa možnosti doručená v jednej zásielke. Ak sa z technických alebo logistických dôvodov zásielka uskutočňuje vo viacerých etapách, spoločnosť LEITNER bude účtovať prepravné náklady len raz. 
  
6.) DODANIE 

6.1 Dodacie lehoty závisia od dodacej adresy KUPUJÚCEHO, v každom prípade bude objednaný tovar dodaný čo najskôr. Pri prvých objednávkach to môže trvať až dva týždne. 
  
7.) PLATBA 

7.1 Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom. V každom prípade musí byť platba vykonaná pred odoslaním tovaru. Platia výlučne tieto bankové údaje spoločnosti LEITNER AG: 
  
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. 

Via Manzoni, 7 

20121 Miláno 

SWIFT: BLOPIT22 

IBAN: IT 72 M 05428 01602 0000001236   

8.) PRÁVO NA NÁVRAT 

8.1 Právo na vrátenie tovaru sa vzťahuje len na KUPUJÚCICH, ktorí nenakupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. Právo na vrátenie sa nevzťahuje na zmluvy medzi podnikateľmi. 

8.2 KUPUJÚCI môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia predmetu zmluvy. 

8.3 V takom prípade musí KUPUJÚCI do 14 dní od prevzatia tovaru informovať spoločnosť LEITNER doporučeným listom, faxom alebo e-mailom. 

8.4 Toto oznámenie musí obsahovať tieto body: 

8.4.1. dátumy objednávky, na ktorú sa uplatňuje právo na vrátenie. 

8.4.2 Výslovná vôľa KUPUJÚCEHO odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

8.4.3. úplné bankové údaje KUPUJÚCEHO.  

8.5 Predmet musí byť vrátený spoločnosti LEITNER do 14 dní od jeho prevzatia. 

8.6 Náklady a riziko dopravy pri vrátení tovaru znáša výlučne KUPUJÚCI. Spoločnosť LEITNER prijme vrátenie tovaru len vtedy, ak bude tovar doručený v pôvodnom obale a bez poškodenia. Ak by tovar po vrátení vykazoval stopy používania alebo poškodenia, spoločnosť LEITNER si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody. 

8.7 KUPUJÚCEMU bude vrátená suma za vrátený tovar do 30 dní. 
  

9.) OCHRANA ÚDAJOV 

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, spoločnosť LEITNER informuje, že údaje poskytnuté KUPUJÚCIM alebo získané v priebehu činností spoločnosti LEITNER sa zhromažďujú v databáze. Následne môžu tieto údaje spracúvať zamestnanci spoločnosti LEITNER AG a s ňou spojené spoločnosti. 
"Osobné údaje" sa spracúvajú na tieto účely: výkon zmluvných vzťahov, obchodná činnosť, organizácia, štatistika, plnenie účtovných a daňových informačných povinností vyžadovaných zákonom. 
Vaše práva, ako aj podrobnejšie vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze, ktorý obsahuje zásady ochrany osobných údajov pre zákazníkov a dodávateľov spoločnosti LEITNER. Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov môžete posielať na adresu privacy@leitner.com. 
  
10.) Rozhodné právo a príslušný súd  

10.1 Všetky spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa kúpnej zmluvy uzavretej online na internetovej stránke www.leitner.com sa riadia právom krajiny, v ktorej má predávajúci svoje právne sídlo. 

10.2 V prípade, že má KUPUJÚCI bydlisko v zahraničí alebo je obchodnou spoločnosťou a kupuje predmety v rámci svojej podnikateľskej činnosti, príslušným súdom je výlučne súd krajiny, v ktorej má predávajúci svoje právne sídlo. 
  
KUPUJÚCI odoslaním objednávky akceptuje Všeobecné obchodné podmienky dostupné na webovej stránke www.leitner.com, potvrdzuje, že ich preskúmal aj s ohľadom na platné pramene práva a súdnu právomoc a výslovne s nimi súhlasí.